Doprava ZDARMA při nákupu nad 1300 Kč

Obchodní podmínky

Ing. Veronika Arbet

se sídlem: Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 07616589

Telefonní číslo: +420 724 892 739

E-mail: info@mystory.cz

Zapsána v živnostenském rejstříku.


1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) samostatného podnikatele Ing. Veronika Arbet, se sídlem: Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 07616589 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mystory.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, nežli dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Smlouvu s prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované prodávajícím tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.    K tomu, aby prodávající mohl smlouvu uzavřít, je třeba, aby kupující na e-shopu vytvořil objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu kupující označuje zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku“);
 2. Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby prodávající doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.    V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ je objednávka dokončena. Před stiskem tlačítka musí kupující ještě potvrdit jeho seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

3.5.    Prodávající kupujícímu objednávku v co nejkratší době poté, kdy bude doručena, potvrdí zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

3.6.    Mohou nastat i případy, kdy kupujícímu nebude moci prodávající objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy kupující objedná větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží kupujícímu však vždy v rámci e-shopu prodávající předem poskytne a neměla by pro kupujícího být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který prodávající nemůže objednávku potvrdit, bude kupujícího kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí.

3.7.    V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci bude prodávající kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.    V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, kupujícímu vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

3.9.    V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

3.10.    V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak kupující učiní, bude mu zboží poskytnuto se slevou.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2.    Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3.    Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2501526229/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“), V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do pěti pracovní dnů od provedení objednávky. Informace pro provedení platby zašle prodávající kupujícímu v rámci potvrzení objednávky. 
 • prostřednictvím platební brány, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. V případě platby kartou online je celková cena splatná do pěti pracovní dnů od provedení objednávky.
 • na dobírku v místě určeném kupující v objednávce
 • v hotovosti při osobním převzetí

4.4.    Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura bude rovněž dostupná v uživatelském účtu

4.5.    Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mystory.cz

5.2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek je kupující povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího za následujících podmínek:

 • musí být kompletní,
 • nesmí být použité,
 • musí být zabaleno v původním a nepoškozeném obalu,
 • nesmí být poškozené.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       Způsob doručení zboží určuje kupující prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. 

6.2.      Za předpokladu, že kupující bude trvat na opakovaném doručení zboží, které jeho vinou nebylo dodáno, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a že neshledává na zboží zjevné vady.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 7 Podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; 
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.    V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu kupujícího uvedenou v jeho identifikačních údajích, Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže kupující následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění kupujícího.

 • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady; nebo
  2. na odstranění vady opravou zboží.

Ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.4.     Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.5.     Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z ceny; nebo
 2. odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 1. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.6.     Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.7.     V případě, že si vadu na zboží způsobili kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

7.8.     Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.9.    Při uplatnění reklamace kupujícímu prodávající vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

  1. datum, kdy byla reklamaci uplatněna;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace je požadován;
  4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.10.     Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytneme kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.11.   O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího prodávajícímu původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme prodávající.

7.12.    V případě, že je kupující podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

7.13.   V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.    K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.    V případě, že je kupující spotřebitelem, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že prodávající a kupující uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že kupující a prodávající uzavřeli smlouvu, na základě, které bude prodávající kupujícímu zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.    Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů prodávajícího). Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího.

8.4.    Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5.    Lhůta k odstoupení dle čl. 2 podmínek se považuje za zachovanou, pokud prodávajícímu kupující v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.6.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 podmínek je kupující povinen zboží prodávajícímu zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu prodávající vrátil cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající pro dodání zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží k němu, ovšem opět pouze do výše seny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží prodávající nabízel.

8.7.    V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží prodávající obdrží, nebo kupující prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět k prodávajícímu. Zboží prodávajícímu prosím vracejte čisté, nepoužité, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 podmínek kupující prodávajícímu však odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že prodávající kupujícímu ještě nevrátil cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny.

8.9.    Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než kupujícímu dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. podmínek. Prodávající také může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující v objednávce záměrně uvedl nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.    Vyřizování stížností spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy info@mystory.cz Informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v článku Podmínky ochranu osobních údajů e-shopu www.mystory.cz

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Pokud právní vztah prodávajícího a kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude prodávající zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je kupující spotřebitelem, nejsou tímto ujednáním dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.

11.2.    Veškerá písemná korespondence mezi prodávajícím a kupujícím bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů prodávajícího na začátku těchto podmínek. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou kupující prodávajícího kontaktoval.

11.3.    Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně bude prodávající kupujícího informovat pouze v případě, že má vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci kupující měl v případě, že bude objednávat nové zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož prodávající a kupující nemají uzavřenou smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo prodávající na základě smlouvy má dodávat kupujícímu zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně prodávající kupujícímu zašle na jeho e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží prodávající výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí jejích smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že kupující podá výpověď, činí 2 měsíce.

11.4.     V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

11.5.    Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučujeme vždy potvrzení objednávky a podmínky uložit.

 11.6.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.6.2023